Largado, ibabalik kita sa pinanggalingan mo!

1999 film
English

Largado, ibabalik kita sa pinanggalingan mo!

Largado, ibabalik kita sa pinanggalingan mo!
SpellingLargado, ibabalik kita sa pinanggalingan mo!
Pronunciation[Largado, ibabalik kita sa pinanggalingan mo!]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciation of the name of each subject.

Pronunciation of your name
Record the pronunciation of your name.